LISTSERV at the University of Georgia
Menubar Imagemap
Home Browse Manage Request Manuals Register
Previous messageNext messagePrevious in topicNext in topicPrevious by same authorNext by same authorPrevious page (November 2008)Back to main SPSSX-L pageJoin or leave SPSSX-L (or change settings)ReplyPost a new messageSearchProportional fontNon-proportional font
Date:     Fri, 21 Nov 2008 09:37:03 +0100
Reply-To:   Spousta Jan <JSpousta@CSAS.CZ>
Sender:    "SPSSX(r) Discussion" <SPSSX-L@LISTSERV.UGA.EDU>
From:     Spousta Jan <JSpousta@CSAS.CZ>
Subject:   How to save Neural Network models as SQL / SPSS syntax
In-Reply-To: A<4925DBC6.3090105@DrKendall.org>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Hi all,

In SPSS 17, if I use a TREE command, I can save the resulting model in the form of SQL/SPSS program, for example:

TREE dependent BY independents ... /RULES NODES=TERMINAL SYNTAX=SQL TYPE=SCORING OUTFILE='C:\model.sql' ...

I need it in order to be able to scale fresh data later in a database on a main server. (I build models locally but deploy them in another software.)

The TREE is good; and also with "normal" regression models, I am able to re-construct the rules easily from the table of regression coeffs. The problem is with another types of models, for example the Radial Basis Function Network: The only thing I can do is

RBF dependent WITH independents ... /OUTFILE MODEL='C:\model.xml'...

But how to create SQL/SPSS rules from the *.xml file easily? Has somebody a solution, that is a program creating rules from xml model files? Does SPSS Inc. plan to enhance the functionality in future releases?

Best,

Jan

_____________ Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné a určené výlučně adresátovi(-ům). Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím, uvědomte odesilatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesilatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené tímto přenosem.

Jste si jisti, že opravdu potřebujete vytisknout tuto zprávu a/nebo její přílohy? Myslete na přírodu.

This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact the sender and delete the message as well as all attached documents. The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission.

Are you sure that you really need a print version of this message and/or its attachments? Think about nature.

-.- --

===================== To manage your subscription to SPSSX-L, send a message to LISTSERV@LISTSERV.UGA.EDU (not to SPSSX-L), with no body text except the command. To leave the list, send the command SIGNOFF SPSSX-L For a list of commands to manage subscriptions, send the command INFO REFCARD


Back to: Top of message | Previous page | Main SPSSX-L page